Rekisterinpitäjä

Pyhäniemen hyvinvointipalvelut , Y-tunnus 2798359-6 
Kutajoentie 62, 16730 Kutajärvi
Yhteyshenkilö
Harri Valkeinen
valkeinen.harri@gmail.com
p. 050 5020 602


Rekisterin nimi

 Pyhäniemen hyvinvointipalvelut asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja terveydentilaan liittyviä henkilön hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään  hoitotilanteessa. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen.


Potilas- ja asiakastietorekisterin tarkoitus on asiakassuhdetietojen, asiakaskäyntien ja asiakaspalautteiden kirjaaminen ja arkistointi sekä laskutus.
Asiakastietoja voidaan käyttää myös yrityksen suoramarkkinointiin ja yrityksen oman toiminnan seurantaan ja tilastointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen.


Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus ja terveydentilaan liittyviä henkilön hoidon kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterissä olevat tiedot hankitaan pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään  hoitotilanteessa. Tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen eli sopimukseen.


Henkilötietojen säilytysaika


Rekisterin tietojen säilytysaika on sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirja-asetuksen mukaista.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas luovuttaa tallennettavat tiedot pääsääntöisesti itse.
Lisäksi maksajataholta ja/tai lähettävältä taholta (hoitovastuutaho) saatu tieto.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille säännönmukaisesti, poikkeuksena kuitenkin asiakkaan itse niin pyytäessä. Esimerkiksi kuntoutukseen liittyen, asiakkaan pyynnöstä tai maksajatahon pyynnöstä ja asiakkaan suostumuksella voidaan asiakkaan toimintakykyä tai tilannetta kuvaavaa tietoa luovuttaa hoitavalle lääkärille tai muulle asiakkaan ilmoittamalle taholle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvan tietojensaantioikeuden toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Profilointia ei suoriteta missään muodossa.


Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista


Kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä.
Rekisterin tietoja säilytetään  toimipaikan osoitteessa. Rekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Manuaalinen aineisto

Paperimuotoiset henkilöasiakirjat säilytetään mapeissa yrityksen lukituissa arkistokaapeissa.

Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnön voi esittää henkilökohtaisesti tai pyynnön tästä voi lähettää kirjallisena rekisterin ylläpitäjälle. Tietojen tarkastaminen tapahtuu aina rekisterinpitäjän läsnä ollessa.

Yhteydenotot

Harri Valkeinen
Kutajoentie 62, 16730 Kutajärvi
Valkeinen.harri@gmail.com
puhelin: 050 5020 602